اینک تولد

ISBN 3-938406-29-1 

 

نگاهی به آنسوی جهان

ISBN 3-938406-00-3

 

طرحها

ISBN 3-938406-05-4

 

نشر گردون / برلین

         

زندگینامه

 

نمایشگاهها

 

اکتوئل

 

گالری

 

کلاس نقاشی

 

طراحی جلد کتاب

 

کارت پستال

 

 

کتاب

 

نگاه دیگران

 
 
 

طرح روز

 

یادداشت های پراکنده

   

email: akram.abooee@gmx.net

tel:   017663406356

 

 |home|deutsch| |خانه| |آلمانی|

|copyright 2007| |akram abooee| |berlin| |germany|