از صورت تا خط، ناگهان نگاه شما استیلیزه شده است و شما را از گوشت و پوست خالی کرده است.

صورت نمی تواند همیشه صورت باشد. شفاف که می شوید معبری برای نگاه می شوید برای خوانش متن. در خوانش متن هم همیشه یک نخ نامرئی هست. در نگاه شما این نخ نامرئی خطی برای خوانش شده است.

حضور نخ، خطی برای خوانده شدن. نخ راهنما که ما را به اصل چیزها می برد. و این جزءها را به کل خودشان می رساند. جزیی از چیزی با چیزش تنها نیست.

یدالله رؤیایی

بازیگوشی با چند تا مداد

 و یک گُله رنگ

 

نقاشی های اکرم ابویی

در خانه برشت

 

حقوق بشر تماشایی است

 

چوعضوی به درد آورد روزگار

 

تنها کملات باقی می مانند

 

آثار یک نقاش ایرانی

در خانه برشت

 

اینک تولد

 

         

زندگینامه

 

نمایشگاهها

 

اکتوئل

 

گالری

 

کلاس نقاشی

 

طراحی جلد کتاب

 

کارت پستال

 

کتاب

 

نگاه دیگران

 
 
 
 

طرح روز

 

یادداشت های پراکنده

   

email: akram.abooee@gmx.net

tel:   017663406356

 

 |home|deutsch| |خانه| |آلمانی|

|copyright 2007| |akram abooee| |berlin| |germany|