|1|

|2|

|3|

|4|

|5|

|6|

|7|

         

زندگینامه

 

نمایشگاهها

 

اکتوئل

 

گالری

صادق هدایت

 

کلاس نقاشی

 

طراحی جلد کتاب

 

کارت پستال

 

کتاب

 

نگاه دیگران

 
 
 
 
 
 
 
   

email: akram.abooee@gmx.net

tel:   017663406356

 

 |home|deutsch| |خانه| |آلمانی|

|copyright 2007| |akram abooee| |berlin| |germany|