سیمین دانشور و سیمین بهبهانی عزیز! سلام مرا بپذیرید.

وقتی به چهره شما عزیزان نگاه می کنم یاد سووشون، اثری یگانه از سیمین دانشور می افتم و وقتی عمیق تر نگاه می کنم صدای سیمین بهبهانی را می شنوم که شعر زیبای پسته را در گوشم نجوا می کند و ایران را با خاطراتش به یادم می آورد. می دانید، شما عاشقانه کار کردید و به نظر من زندگی و عشق از هم جدا نیست. اما رازی در چهره شما سایه انداخته که مرا ساعتها به خود مشغول کرده.راز پیوندها، راز بازآفرینی، راز سادگی، راز زیباشناسی، راز هنر، راز وفاداری به انسان. رازی که پیدا یا ناپیدا در تمام آثارتان حضور دارد و من دوست دارم در آن سهیم باشم. و به این فکر می کنم هر چهره ای نامی است و هر نامی تاریخی.

این روزها طراحی زیاد کرده ام مصخوصا اتودهای بسیاری از اندام  انسان. تصمیم گرفتم سلامی به شما کنم. قبل از نقاشی طراحی می کنم تا کاراکتر شما را به دست آورم. دو چهره بزرگ عزیزانم را روی سه پایه می گذارم یکی چهره سیمین دانشور و دیگری سیمین بهبهانی. به چشمهایشان نگاه می کنم و به جز محبت چیز دیگری نمی بینم.  میوه عشق ورزی و تفکر، آزادی و آزادگی. برای یکی رنگ قرمز را و برای دیگری سبز. رابطه میان دو رنگ، یکی سرد و دیگری گرم، هماهنگی رنگها. دلم می خواهد احساسم را به وسیله رنگ بیان کنم. همان عشق و علاقه ای را احساس می کنم که رنگها را ستایش می کنم. مثل ستایش رنگها. راستش دلم می خواهد شما را از نزدیک ببینم.با سلام دستتان را می فشارم.

اکرم ابویی

 

 

|1||2||3||4||5||6||7||8|

         

 

 

 

زندگینامه

 

نمایشگاهها

 

اکتوئل

 

گالری

سیمین بهبهانی

 

کلاس نقاشی

 

طراحی جلد کتاب

 

کارت پستال

 

کتاب

 

نگاه دیگران

 
 
 
 
 
 
   

email: akram.abooee@gmx.net

tel:   017663406356

 |home|deutsch| |خانه| |آلمانی|

 

|copyright 2007| |akram abooee| |berlin| |germany|